Konkurs literacki „Opowiadać każdy może...” 2018

 

Regulamin konkursu na opowiadanie
"Opowiadać każdy może..."

 

Wrocławski Dom Literatury – organizator Wrocławskich Targów Dobrych Książek ogłasza
trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie opowiadania.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

 
 

Regulamin Konkursu

 
 1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego projektu ekslibrisu 27. Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Oceniany będzie pomysł, oryginalność, nowoczesne podejście do znaku graficznego i poziom wykonania danego projektu oraz względy estetyczne.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 propozycje projektów.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do konkursu wraz z projektem ekslibrisu w formacie JPG (10 cm x 10 cm, 300dpi) na adres: wdl@domliteratury.wroc.pl do dnia 9 listopada 2018r. Wiadomość ze zgłoszeniem należy zatytułować: Ekslibris 2018. Wiadomość powinna zawierać numer telefonu i adres email uczesnika.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada 2018r. na stronie internetowej www.domliteratury.wroc.pl oraz na fanapage’u WTDK na Facebooku. Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie także mailowo lub telefonicznie.
 5. Jury Konkursu jest powoływane przez organizatora Wrocławskich Targów Dobrych Książek.
 6. Nagrodą Główną jest wybranie danego projektu i uhonorowanie go tytułem ekslibris 27. Wrocławskich Targów Dobrych Książek oraz wykonanie przez Organizatorów na potrzeby 27. Wrocławskich Targów Dobrych Książek pieczątki z nagrodzonym znakiem. Zwycięzca otrzyma także nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN.
 7. Poza Nagrodą Główną Jury może zdecydować także o wybraniu spośród nadesłanych zgłoszeń II i III miejsca lub wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyłącznie jednej nagrody głównej bez wskazania dodatkowych wyróżnień.
 8. Organizator zastrzega sobie także prawo zorganizowania wystawy prezentującej wydruki najciekawszych projektów wybranych spośród nagrodzonych i nadesłanych zgłoszeń w wybranym przez siebie terminie.
 9. Decyzja Jury jest ostateczna. Odwołania nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych  jest 
Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław
E-mail: wdl@domliteratury.wroc.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń  poziomie.
 3. Możesz skontaktować się  z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@domliteratury.pl .
 4. Celem przetwarzania Państwa  danych osobowych jest udział w konkursie „Opowiadać każdy może…”
 5. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania  jest Państwa zgoda ( art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w  Konkursie.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres wdl@domliteratury.wroc.pl
 7. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, lub administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa (w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 10.  W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem