Konkurs literacki „Opowiadać każdy może...” 2017

 

Regulamin konkursu na opowiadanie
"Opowiadać każdy może..."

 

Wrocławski Dom Literatury – organizator Wrocławskich Targów Dobrych Książek ogłasza
drugą edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie opowiadania.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

 
 1. Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 13 listopada 2017 roku na adres Organizatora (patrz punkt 4).
   
 2. Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, oryginalność i poprawność językową. 
   
 3. Nagrodą w konkursie jest ogłoszenie tekstów laureatów we wspólnej publikacji wydanej przez Wrocławski Dom Literatury, która ukaże się w grudniu 2018 roku i będzie mieć swoją premierę podczas kolejnej edycji Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Laureaci otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Celem Konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa wśród młodzieży w wieku szkolnym.

 4. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs-opowiadanie@domliteratury.wroc.pl
  W tytule maila należy wpisać: Konkurs –opowiadanie oraz podać nazwę szkoły i miasto.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu przez Autora następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko,
  b) wiek,
  c) klasa,
  d) nr szkoły,
  e) imię i nazwisko wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego,
  f) telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia oraz do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 5. Warunkiem przyjęcia pracy jest również zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych
  procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

 6.  Opowiadanie nie może przekroczyć 6 tysięcy znaków (ze spacjami).

 7.  Z udziału w konkursie wyklucza się uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są:
  a) pracownikami Wrocławskiego Domu Literatury,
  b) członkami Jury,
  c) organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

 8.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 26. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, które odbędą się w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2017 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu.

 9.  Opowiadania muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane będą dyskwalifikowane.

 10.  Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz w innych publikacjach.

 11. Postanowienia końcowe:
  a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w biurze Wrocławskiego Domu Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław oraz na stronie internetowej www.domliteratury.wroc.pl.
  b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w konkursie.
  c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  d) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu.
  e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  f) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem