Regulamin

8. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 

26–28 maja 2017

miejsce: Przejście Garncarskie - targi zajmą całą ulicę biegnącą przez środek wrocławskiego Rynku. 

REGULAMIN TARGÓW

 1. Warunkiem uczestnictwa w Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży – DOBRE STRONY jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę uprawnioną, najpóźniej do 10.04.2017 r.
 2. W imprezie mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym zaproszone przez Organizatora. Uczestników targów w dalszej treści nazywamy Wydawcami.
 3. Przydział i lokalizacja stoiska w hali wystawienniczej zależy od Organizatora. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim.
 4. Dla publiczności wstęp na targi DOBRE STRONY jest bezpłatny.


PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia Wydawca pokrywa koszty strat w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy (pełną ich wartość wg obowiązujących cen, podanych przez Organizatora).
 2. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
 3. Wydawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
 4. Wydawca nie może bez zgody Organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać Organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni życzenia Wydawcy. Materiały reklamowe (roll-up, plakaty, stojaki) można ustawiać poza stoiskiem za zgodą Organizatora i we wskazanym przez niego miejscu.
 5. Organizator zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych,
  b) ochrony mienia Wydawców w godzinach po zamknięciu targów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych, które nie powstały z jego winy.
 7. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi 25 maja w godzinach 15.00–19.00 i 26 maja 2017 r. od godz. 8.00.
 8. Likwidacja stoisk nastąpi 28 maja 2017 r. (w niedzielę) po godz. 18.00.
 9. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez zgody Organizatora Wydawca nie może korzystać z dodatkowego poboru mocy (lampki, czajniki, grzałki).
 10. Rezygnacja z udziału w Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do ORGANIZATORA.
  Rezygnacja bezkosztowa może się odbyć nie później niż do 12 maja 2017 r. Rezygnacja po tym dniu skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. Wydawca, który nie obejmie stoiska 26 maja 2017 r. będzie musiał zapłacić 100% kwoty należnej za stoisko. Zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 30 dni po zakończeniu targów.
  Uwaga! Przyjmowanie książek przesłanych pocztą kurierską na stoiska odbędzie się 25 maja 2017 roku w godzinach: 8.00–18.00.
  Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 18.00 opuszczenie stoiska, jego likwidację lub pakowanie książek w ostatnim dniu imprezy, czyli 28 maja 2017 r. W przypadku niezastosowania się do niniejszego postanowienia WYDAWCA ponosi karę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) – płatną oddzielną fakturą.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy impreza targowa DOBRE STRONY nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wydawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem