Konkurs na opowiadanie

Konkurs na napisanie opowiadania. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół licealnych i techników. Na zwycięzców czekają nagrody.
Opowiadania zwycięzców zostaną opublikowane w formie książki, znajdą się również na stronie internetowej Domu Literatury. Laureatów konkursu poznamy podczas Wrocławskich Targów Dobrej Książki w grudniu 2016 roku.

Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do wspólnej zabawy!

 

 

 Regulamin konkursu na opowiadanie

Wrocławski Dom Literatury – organizator Wrocławskich Targów Książki ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie opowiadania. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół licealnych i techników.

 1.   Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 10 listopada 2016 na adres Organizatora (patrz punkt 4).
 2. Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, oryginalność i poprawność językową.
 3. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie tekstów laureatów we wspólnej książce wydanej przez Wrocławski Dom Literatury, która ukaże się w grudniu 2017. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w wieku szkolnym.
 4. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną (konkurs-opowiadanie@domliteratury.wroc.pl) z informacją w temacie: Konkurs–opowiadanie i podać nazwę szkoły.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu swoimi danymi:
  a) imię i nazwisko,
  b) wiek,
  c) klasa,
  d) nr szkoły,
  e) imię i nazwisko wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego,
  f) telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia oraz do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 5. Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 6. Opowiadanie nie może przekroczyć 6 tysięcy znaków (ze spacjami). Z udziału w Konkursie wyklucza się uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są:
  a) pracownikami Wrocławskiego Domu Literatury,
  b) członkami Jury,
  c) organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Wrocławskich Targów Dobrej Książki w grudniu 2016 roku.
 8. Opowiadania muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane będą dyskwalifikowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych publikacjach.
 10. Postanowienia końcowe:
  a) Regulamin niniejszego Konkursu jest w biurze Wrocławskiego Domu Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław oraz na stronie internetowej www.domliteratury.wroc.pl.
  b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
  c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  d) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu.
  e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  f) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Pliki do pobrania

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem