Regulamin


27. Wrocławskie Targi Dobrych Książek
  29 listopada – 2 grudnia 2018

 

REGULAMIN

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, zwane dalej WTDK, odbędą się w dniach 29 listopada – 2 grudnia
2018 r. Organizatorem Targów jest Wrocławski Dom Literatury.
2. Głównym celem imprezy jest promowanie książki wartościowej, ambitnej, wyróżniającej się pod
względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich.
3. Podczas WTDK Wydawnictwa promują i prowadzą sprzedaż książek. Targom towarzyszą imprezy literacko-
promocyjne (spotkania autorskie, warsztaty, konferencje tematyczne, prezentacje, wykłady,
wystawy, dyskusje i konkursy dla wydawców i czytelników).

 

II. UCZESTNICY

1. W WTDK mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym,
placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe o profilu społecznym i kulturalnym
w dalszej treści nazywane Wydawcami. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od Wystawców,
których publikacje propagują treści faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1. Wydawca nabywa prawo do udziału w WTDK po:
    – dostarczeniu na adres pocztowy (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107
Wrocław) lub mailowy (zgloszenie@domliteratury.wroc.pl) Organizatora wypełnionych i podpisanych
przez osobę uprawnioną formularzy: rejestracji, zgłoszenia uczestnictwa z zamówieniem stoiska
(Załącznik 1) i uzupełnionego wpisu do katalogu (Załącznik 1) najpóźniej do 31 października 2018 r.
Dokument zgłoszenia należy wypełnić w całości. Przesłanie samego zgłoszenia bez uzupełnionego
zamówienia będzie traktowane jako nieważne.
     – dokonaniu bezzwrotnej obowiązkowej opłaty rejestracyjnej (150zł + VAT) na rachunek bankowy
Organizatora (PKO BP SA nr: 58 1020 5226 0000 6702 0529 8189). Faktura dokumentująca wpłatę
zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty wpływu należności.
     – opłaceniu całkowitej należności za wybrany typ stoiska w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
przez Organizatora. Przy uregulowaniu płatności za stoisko do 28 września 2018 r. (liczy się data
wpływu na konto Organizatora) przysługuje rabat w wysokości 10% (dotyczy wyłącznie ceny stoiska).
2. Warunki rezerwacji stoiska.
Rezerwacja stoiska nastąpi po dokonaniu obowiązkowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej.
Rezerwacja stoisk jest możliwa do 28 września 2018 r. Po tym terminie przydział i lokalizację stref (np. stoiska z publikacjami dla dzieci, stoiska indywidualne, powierzchnia niezabudowana) oraz
stoisk, które nie zostały wcześniej zarezerwowane wyznacza Organizator. Specjalne życzenia
Wydawców będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji.
Wybrane numery stoisk są umowne, a obowiązująca numeracja zostanie podana na stronie internetowej
Organizatora przed rozpoczęciem WTDK.
3. Rezygnacja z udziału w WTDK wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania
uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora. Rezygnacja bezkosztowa
może odbyć się nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. Rezygnacja po tym dniu, a przed dniem
30 listopada 2018 r., skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia.
Ewentualne zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 31 grudnia 2018r.
4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego
przez Organizatora w dniu otwarcia Targów, Wydawca ponosi konsekwencje finansowe,
czyli pokrywa koszty w terminie 14 dni od daty zakończenia WTDK (pełną ich wartość wg cen aktualnie
obowiązujących, podanych przez Organizatora).
5. Wydawca, który nie obejmie stoiska w dniu 29 listopada 2018 r. do godz. 12.00 zobowiązany jest
uiścić 100% kwoty wyliczonej ze zgłoszenia.
6. Wydawca może objąć stoisko wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Organizatorowi opłat.
7. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy
na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
8. Wydawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez
gospodarza obiektu. Nie wolno samowolnie, bez zgody organizatora, dostawiać półek, regałów,
roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. Za przekroczenie granicy
stoiska pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem powierzchni niezabudowanej.
9. Wydawca zobowiązany jest do:
    a) zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych,
    b) nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom bez zgody Organizatora,
    c) reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni
dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z Organizatorem.
10. Wydawca nie może bez zgody Organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska
oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy
zgłaszać Organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni życzenia Wydawcy.
11. Organizator zobowiązany jest do:
      a) zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych,
      b) ochrony mienia Wydawców w godzinach po zakończeniu targów,
      c) udostępnienia Wydawcom powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych),
      d) zapewnienia Wydawcom katalogu oraz identyfikatorów,
      e) zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie
z indywidualnymi ustaleniami.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych
nie z jego winy.
13. Czas trwania Targów godziny otwarcia:
      29.11.2018 (czwartek) – godz. 12.00-19.00
      30.11.2018 (piątek) – godz. 11.00-20.00
      1.12.2018 (sobota) – godz. 11.00-20.00

      2.12.2018 (niedziela) – godz. 11.00-17.00
14. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi dnia 28 listopada 2018r. od godz. 15.00. Istnieje możliwość
zmagazynowania palet z książkami 28 listopada 2018r. w godz. od 08.00 do 17.00.
15. Po zakończeniu WTDK pozostawione książki będą do odbioru w nieprzekraczalnym terminie
3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–16.00. Przekroczenie tego terminu spowoduje
obciążenie Wydawnictwa kosztami magazynowania w kwocie 500 zł netto za każdy rozpoczęty
dzień magazynowania. Fakturę obciążającą za przekroczenie terminu przechowywania wystawia
Organizator.
16. Likwidacja stoisk nastąpi 2 grudnia 2018r. (w niedzielę) po godz. 17.00.
17. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody Organizatora, Wydawca nie może użytkować
dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników i urządzeń grzejących.
UWAGA! Za opuszczenie stoiska wcześniej niż 2 grudnia 2018 r. przed godz. 17.00. Wydawca zostanie
obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł netto – płatne na podstawie oddzielnej faktury.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy WTDK nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy
otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do
odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia WTDK. W takiej sytuacji Wydawcy nie otrzymają
zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem, dotyczące WTDK, 0 konsultować z Organizatorem,
a ewentualne roszczenia wobec Organizatora rozpatrywane będą polubownie w drodze
negocjacji.

 

Pliki do pobrania

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem