Regulamin


26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek
30 listopada – 3 grudnia 2017

 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, zwane dalej WTDK, odbędą się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2017 r. Organizatorem Targów jest Wrocławski Dom Literatury.
 2. Głównym celem imprezy jest promowanie książki wartościowej, ambitnej, wyróżniającej się pod względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich.
 3. Podczas WTDK Wydawnictwa promują i prowadzą sprzedaż książek. Targom towarzyszą imprezy literacko-‑promocyjne (spotkania autorskie, wieczory literackie, konferencje tematyczne, prezentacje, wykłady, wystawy, dyskusje i konkursy dla wydawców i czytelników).
II.UCZESTNICY

W WTDK mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe o profilu społecznym i kulturalnym w dalszej treści nazywane WYDAWCAMI. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od Wystawców, których publikacje propagują treści faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
 1. WYDAWCA nabywa prawa do udziału w WTDK po dostarczeniu (przesłaniu) ORGANIZATOROWI wypełnionego i podpisanego ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA z ZAMÓWIENIEM STOISKA i WPISEM DO KATALOGU (Załącznik 1) oraz terminowym opłaceniu należności za wybrany typ stoiska, zgodnie z fakturą wystawioną przez ORGANIZATORA. Dokument Zgłoszenia należy wypełnić w całości. Przesłanie samego Zgłoszenia bez uzupełnionego Zamówienia stoiska będzie traktowane jako nieważne.
 2. Warunki rezerwacji stoiska.
  Rezerwacja stoiska nastąpi po dokonaniu obowiązkowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej (100PLN +VAT) w terminie siedmiu dni od otrzymania faktury. Rezerwacja stoisk jest możliwa do 29.09.2017 r.
 3. ORGANIZATOR dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja stref (np. stoiska z publikacjami dla dzieci, stoiska indywidualne, powierzchnia niezabudowana) oraz stoisk, które nie zostały wcześniej zarezerwowane, należy do Organizatora targów. Specjalne życzenia WYDAWCÓW będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji.
 4. Rezygnacja z udziału w WTDK wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do ORGANIZATORA. Rezygnacja bezkosztowa może odbyć się nie później niż do dnia 13 listopada 2017 r. Rezygnacja po tym dniu, a przed dniem 30 listopada 2017 r., skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. Ewentualne zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 31 grudnia 2017 r.
 5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego przez ORGANIZATORA w dniu otwarcia Targów, WYDAWCA ponosi konsekwencje finansowe, czyli pokrywa koszty w terminie 14 dni od daty zakończenia WTDK (pełną ich wartość wg cen aktualnie obowiązujących, podanych przez ORGANIZATORA).
 6. WYDAWCA, który nie obejmie stoiska w dniu 30 listopada 2017 r. do godz. 12.00 zobowiązany jest uiścić 100% kwoty wyliczonej ze zgłoszenia.
 7. WYDAWCA może objąć stoisko wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych organizatorowi opłat.
 8. WYDAWCA zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
 9. WYDAWCA musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu. Nie wolno samowolnie, bez zgody organizatora, dostawiać półek, regałów, roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. Za przekroczenie granicy stoiska pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem powierzchni niezabudowanej.
 10. WYDAWCA zobowiązany jest do:
  a)    zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych,
  b)    nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom bez zgody organizatora,
  c)    reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z ORGANIZATOREM.
 11. WYDAWCA nie może bez zgody ORGANIZATORA dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać ORGANIZATOROWI, który w miarę możliwości uwzględni życzenia WYDAWCY.
 12. ORGANIZATOR zobowiązany jest do:
  a)    zapewnienia WYDAWCOM należytych warunków wystawienniczo-targowych,
  b)    ochrony mienia WYDAWCÓW w godzinach po zakończeniu targów,
  c)    udostępnienia WYDAWCOM powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych),
  d)    zapewnienia WYDAWCOM katalogu oraz identyfikatorów,
  f)    zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 13. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych nie z jego winy.
 14. Czas trwania Targów godziny otwarcia:
  30.11.2017 (czwartek) – godz. 12.00-18.00
  01.12.2017 (piątek) – godz. 10.00-19.00
  02.12.2017 (sobota) – godz. 10.00-19.00
  03.12.2017 (niedziela) – godz. 10.00-16.00
 15. Udostępnienie stoisk WYDAWCOM nastąpi dnia  30.11.2017 r. od godz. 8.00. Istnieje możliwość zmagazynowania palet z książkami 29.11.2017 r., w godz. od 08.00 do 16.00.
 16. Po zakończeniu WTDK pozostawione książki będą do odbioru w nieprzekraczalnym terminie 5 grudnia (wtorek) 2017 w godzinach 8.00–16.00.
  Przekroczenie tego terminu spowoduje obciążenie Wydawnictwa kosztami magazynowania w kwocie 500 PLN za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Fakturę obciążającą za przekroczenie terminu przechowywania wystawia organizator.
 17. Likwidacja stoisk nastąpi 3.12.2017 r. (w niedzielę) po godz. 16.00.
 18. 18.    Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody ORGANIZATORA, WYDAWCA nie może użytkować dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników i urządzeń grzejących.

UWAGA! Za opuszczenie stoiska wcześniej niż 3.12.2017 r. po godz. 16.00 WYDAWCA zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) – płatne na podstawie oddzielnej faktury.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W przypadku, gdy WTDK nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od ORGANIZATORA, WYDAWCY otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia WTDK. W takiej sytuacji WYDAWCY nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące WTDK, należy konsultować z ORGANIZATOREM, a ewentualne roszczenia wobec Organizatora rozpatrywane będą polubownie w drodze negocjacji.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem