Regulamin

29. WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK
3-6 GRUDNIA 2020
REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, zwane dalej WTDK, odbędą się w dniach 3-6 grudnia 2020 r. Organizatorem Targów jest Wrocławski Dom Literatury (zwany dalej Organizatorem). 

2. Podczas WTDK Wydawnictwa promują i prowadzą sprzedaż książek. Targom towarzyszą imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie, warsztaty, konferencje tematyczne, prezentacje, wykłady, wystawy, dyskusje i konkursy dla wydawców i czytelników). 

II. UCZESTNICY  

1. W WTDK mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo dystrybucyjnym, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe o profilu społecznym i kulturalnym, w dalszej treści nazywane Wydawcami. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od wystawców, których publikacje propagują treści faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych. 


III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 

1. Wydawca nabywa prawo do udziału w WTDK po:

a) dostarczeniu na adres pocztowy (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław) lub mailowy (zgloszenie@domliteratury.wroc.pl) Organizatora wypełnionych i podpisanych przez osobę uprawnioną formularzy: rejestracji i zgłoszenia uczestnictwa z zamówieniem stoiska  (Załącznik 1) najpóźniej do 30 października 2020 r. Dokument zgłoszenia należy wypełnić w całości. Przesłanie samego zgłoszenia bez uzupełnionego zamówienia będzie traktowane jako nieważne. 
b) dokonaniu obowiązkowej opłaty składającej się z trzech elementów: 
- bezzwrotnej opłaty konkursowej  w wysokości 200 zł + 23% VAT przeznaczonej na sfinansowanie konkursów promujących pozycje wystawiane przez Wydawców, przeprowadzanych w trakcie trwania Targów, tj. „ Nagrody Edytorskiej Dobre Strony 2020” oraz „Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry 2020”,
- bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł + 23% VAT, która ma charakter zwrotny, tylko w przypadku odwołania Targów z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zaostrzenie przepisów związanych z epidemią COVID-19),
 - całkowitej należności za wybrany typ stoiska, która ma charakter zwrotny, tylko w przypadku odwołania Targów z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zaostrzenie przepisów związanych z  epidemią COVID-19).
Opłaty należy uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora na rachunek bankowy Organizatora (PKO BP SA nr: 58 1020 5226 0000 6702 0529 8189). Faktury  dotyczące opłaty konkursowej, opłaty rejestracyjnej i zamówionego stoiska zostaną wystawione przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty wpływu rejestracji i zgłoszenia (lub zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym organizatora)..  

 

Przy uregulowaniu płatności za stoisko (liczy się data wpływu na rachunek bankowy  Organizatora) do 15 października 2020 r. przysługuje rabat w wysokości 10% (rabat dotyczy wyłącznie opłaty  za zamówione stoisko). 

2. Warunki rezerwacji stoiska.   

Rezerwacja stoiska nastąpi po dokonaniu obowiązkowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Rezerwacja stoisk jest możliwa do 15 października 2020 r. Po tym terminie przydział i lokalizację stref (np: stoiska z zabudową, stoiska indywidualne) oraz stoisk, które nie zostały wcześniej zarezerwowane wyznacza Organizator. Specjalne życzenia Wydawców będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji. 

 

Wybrane numery stoisk są umowne, a obowiązująca numeracja zostanie podana na stronie internetowej Organizatora przed rozpoczęciem WTDK. Organizator będzie przydzielać stoiska w kolejności otrzymywania zgłoszeń, uwzględniając w miarę możliwości życzenia Wydawców.

 3. Rezygnacja z udziału w WTDK wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora. Rezygnacja bezkosztowa może odbyć się nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r. Rezygnacja po tym dniu, a przed dniem 30 listopada 2020 r., skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w WTDK po 30 listopada 2020 r. Organizator obciąży Wydawcę wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska, zgodnie z zamówieniem określonym w „Zamówieniu”. Ewentualne zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 31 grudnia 2020 r.

4. Wydawca, który nie obejmie stoiska w dniu 3 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 zobowiązany jest uiścić 100% kwoty wyliczonej ze zgłoszenia tytułem kary umownej.

5. Wydawca może objąć stoisko wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Organizatorowi opłat. 

6. Wydawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie zarówno faktur elektronicznych, jak i elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej.

7. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania WTDK na stoisku powinna być zapewniona obsługa, sprawująca nadzór nad całością stoiska. 

8. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu, w którym odbywa się WTDK. Nie wolno samowolnie, bez zgody Organizatora, dostawiać półek, regałów, roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. Za przekroczenie granicy stoiska pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem wykupionego stoiska.

9. Wydawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych, 
b) nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom bez zgody Organizatora, 
c) reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z Organizatorem,

d) legitymowania się wydanym przez Organizatora identyfikatorem.

10. Wydawca nie może bez zgody Organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać Organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni życzenia Wydawcy.  

11. Organizator zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych, 
b) zapewnienia ochrony terenu WTDK oraz stoisk wraz z ekspozycją od godz. 19.00 w dniu 2.12.2020 do godz. 12.00 w dniu 3.12.2020. Od godz. 19.00 w dniu 3.12.2020 do godz. 11.00 w dniu 4.12.2020, od godz. 20.00 w dniu 4.12.2020 do godz. 11.00 w dniu 5.12.2020, od godz. 20.00 w dniu 5.12.2020 do godz. 11.00 w dniu 6.12.2020. Wydawcy zobowiązani są do opieki i obsługi własnych stoisk, 
c) udostępnienia Wydawcom powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych), 
d) zapewnienia Wydawcom identyfikatorów,
e) zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych, powstałych nie z jego przyczyny. 

13. Organizator nie ma obowiązku opieki nad eksponatami wystawienniczymi i urządzeniami na stoisku. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za ich utratę, uszkodzenia lub zniszczenie, w tym również spowodowane przez zwiedzających i personel targowy. Wydawca ma obowiązek ubezpieczenia wystawianych przedmiotów i eksponatów i ponosi związane z tym koszty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: pożaru, włamania, kradzieży, zalania, zdarzeń transportowych na/z targów. Wydawca powinien ubezpieczyć się od ryzyka takich zdarzeń na własny koszt. Wydawca odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi i osobom trzecim, jak również za ewentualne uszkodzenia obiektu wystawienniczego, stoiska i jego wyposażenia, instalacji, spowodowane przez Wydawcę oraz każdą osobę bezpośrednio lub pośrednio zatrudnioną przez Wydawcę.

14. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego przez Organizatora w dniu otwarcia Targów, Wydawca ponosi skutki finansowe, czyli zobowiązany jest do  pokrycia kosztów przywrócenia stoiska do stanu pierwotnego  w terminie 14 dni od daty zakończenia WTDK (pełną ich wartość wg. cen aktualnie obowiązujących, podanych przez Organizatora) na podstawie wezwania otrzymanego przez Organizatora. 

15. Czas trwania Targów i godziny otwarcia: 
3.12.2020 (czwartek) – godz. 12.00-19.00  
4.12.2020 (piątek) – godz. 11.00-20.00 
5.12.2020 (sobota) – godz. 11.00-20.00 

6.12.2020 (niedziela) – godz. 11.00-17.00

16. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi dnia 2 grudnia 2020 r. od godz. 15.00. Istnieje możliwość zmagazynowania palet z książkami 2 grudnia 2020 r. w godz. od 8.00 do 17.00.  

17. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody Organizatora, Wydawca nie może użytkować dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników i urządzeń grzejących.

18. Likwidacja stoisk nastąpi 6 grudnia 2020 r. od godz. 17.00. 

UWAGA! Za opuszczenie stoiska przed godz. 17.00 Wydawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł netto  – płatne na podstawie oddzielnej faktury.

19. Po zakończeniu WTDK:

a) Wydawcy dostarczają przygotowane, według wskazań Organizatora zawartych w mailach skierowanych do Wydawcy, do wysyłki kurierskiej paczki i palety z książkami w wyznaczone przez Organizatora miejsce. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za paczki oznaczone niezgodnie z przekazaną w mailach instrukcją.

b) pozostawione książki będą do odbioru w nieprzekraczalnym terminie w dniu 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–16.00. Przekroczenie tego terminu spowoduje obciążenie Wydawcy kosztami magazynowania w kwocie 500 zł netto za każdy następny rozpoczęty dzień magazynowania. Fakturę za przekroczenie terminu przechowywania obciążającą Wydawcę wystawia Organizator, a Wydawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania zobowiązań .

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zgłoszenie udziału w WTDK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest 

Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław

dane kontaktowe wdl@domliteratury.wroc.pl 

3.Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

4.Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń  poziomie. 

5.Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pisząc e-mail na adres: iod@domliteratury.wroc.pl

6.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w WTDK.

7.Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania  jest Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w  WTDK.

8.Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres: iod@domliteratury.wroc.pl

 

9.W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, lub administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

10. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia WTDK, następnie przez okres, w  którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku, gdy WTDK nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy otrzymają zwrot wpłaconych środków finansowych (wyłącznie w kwocie zaksięgowanej na rachunku bankowym Organizatora, tzn. bez odsetek oraz jakichkolwiek innych obciążeń). Zwrot dokonanych przez Wydawcę opłat będzie udokumentowany odpowiednią fakturą korygującą, której otrzymanie Wydawca zobowiązany jest potwierdzić.

2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia WTDK. W takiej sytuacji Wydawcy otrzymają zwrot poniesionych opłat, obliczony  proporcjonalnie do czasu trwania WTDK lub ich całość w razie odwołania WTDK. Za równoznaczne z okolicznościami wskazanymi w zdaniach poprzedzających uważa się całkowity brak możliwości realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie wywołany okolicznościami zewnętrznymi, usprawiedliwiającymi wszelkie decyzje Organizatora w sytuacji niemożności zapewnienia bezpieczeństwa Wydawcom i publiczności, w tym decyzjami stosownych władz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w tym zagrożenia wirusem o nazwie SARS CoV 2. W przypadku zaistnienia takiego przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Wydawcę o tym fakcie. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać telefonicznie i pisemnie (pismo tradycyjne, mail).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego szczegółowego regulaminu związanego z bezpieczeństwem epidemicznym.

4. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas WTDK oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i promocyjnych.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie www.domliteratury.wroc.pl 

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Pliki do pobrania

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem