Konkurs DOBRE STRONY na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży

Organizatorem Konkursu DOBRE STRONY towarzyszącego Targom Książki dla Dzieci i Młodzieży jest Wrocławski Dom Literatury. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży wydaną po raz pierwszy w języku polskim w czasie roku poprzedzającego jej przyznanie. Celem Konkursu jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży do lat 16. Od 2017 roku Organizatorzy wprowadzili w regulaminie konkursu DOBRE STRONY zmianę. Od tej pory książki są oceniane w dwóch osobnych kategoriach: książka dla dzieci i książka dla młodzieży. Jury w każdej z tych kategorii najpierw wskaże pięć nominacji, by finalnie przyznać nagrodę główną. Obie nagrody główne będą równorzędne i wyniosą po 20.000 złotych. Nagrodę otrzymuje Wydawca i musi ją przeznaczyć na wydanie kolejnej książki dla dzieci lub młodzieży. Wydawnictwo może zgłaszać swoje książki w obu kategoriach.
Nagrodę otrzymuje Wydawca za książkę doskonałą pod względem literackim, plastycznym, merytorycznym i edytorskim. Książki do Konkursu zgłaszają Wydawcy. Wydawnictwo może zgłaszać swoje książki w obu kategoriach: książka dla dzieci lub książka dla młodzieży. 

Nagrodą w Konkursie jest statuetka dobre strony DOBRE STRONY wykonana przez wrocławską artystkę Ilonę Agatę Brożek oraz ufundowany przez Prezydenta Wrocławia czek na kwotę 20.000 złotych – nagroda główna w każdej z kategorii (książka dla dzieci i książka dla młodzieży). Kwotę tę laureat może przeznaczyć wyłącznie na wydanie kolejnej książki dla czytelników do lat 16. Książkę należy wydać w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – tak, by jej promocja mogła odbyć się w czasie Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej DOBRE STRONY przypadających w najbliższym po otrzymaniu Nagrody roku kalendarzowym.

 
Książki nominowane do nagrody DOBRE STRONY 2018

 
Laureaci konkursu

Jury

KATARZYNA BURY
Jakub KroftaPsycholog, pedagog, animator kultury. Prowadzi wielkoformatowe działania artystyczne we wrocławskich instytucjach kultury oraz interdyscyplinarny projekt TEKTUROWO w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA. Angażuje się w działania integrujące środowisko szkolne oraz szeroko pojętą przestrzeń kulturalną.
Prowadzi warsztaty ze studentami oraz spotkania z nauczycielami z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży (współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą). Jest członkiem rady programowej wrocławskiego laboratorium książki obrazkowej i ilustrowanej „Książki do patrzenia”.

KATARZYNA KUJAWA
kustosz i instruktor czytelnictwa dzieci w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu; laureatka nagrody Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2012, członkini Polskiej Sekcji IBBY, a także współautorka książek Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2013 (oraz za lata 2010-2014) opublikowanych przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 

 

PIOTR MŁODOŻENIEC
Piotr Młodożeniecgra­fik, ma­larz, pro­jek­tant, autor fil­mów a­ni­mo­wanych i i­lu­stra­cji książ­ko­wych. W la­tach 1976-1981 stu­dio­wał na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­szawie, naj­pierw ma­lar­stwo w pra­cow­ni prof. Te­resy Pą­gow­skiej, potem sztu­kę książ­ki w pra­cow­ni prof. Ja­nu­sza Stan­ne­go, a dy­plom u­zy­skał w 1981 roku w pra­cow­ni pla­katu prof. Hen­ry­ka To­ma­szew­skiego.
W 1991 roku razem z Mar­kiem Sob­czy­kiem za­ło­żył spół­kę ar­ty­stycz­ną „Za­fry­ki”, firmę pro­jek­tu­ją­cą pla­katy, i­lu­stra­cje, gra­fikę u­żyt­ko­wą. Był także współ­za­ło­ży­cie­lem Sz­ko­ły Sz­tu­ki (1991) miesz­czą­cej się przez kilka lat na pod­da­szu war­szaw­skiej ka­mie­nicy przy ul. Nowy Świat. Sz­ko­ła dzia­łała poza o­fi­cjal­ny­mi struk­tura­mi ar­ty­stycz­nej e­du­ka­cji.
W 1993 roku o­trzy­mał Grand Prix na Fe­sti­wa­lu Pla­katu w Chau­mont, w 1998 roku srebr­ny medal na 16. Mię­dzy­na­ro­dowym Bien­na­le Pla­katu w Wi­la­no­wie. Uczest­ni­czył w wielu wy­stawach in­dy­widu­al­nych i zbio­rowych, za­rów­no w kraju, jak i za gra­ni­cą (m.in. w To­ron­to, Ber­li­nie, Nowym Jorku).

ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA
Anita Wincencjusz-Patynahi­sto­rycz­ka sztu­ki, dok­tor nauk hu­ma­ni­stycz­nych, kie­row­nik Katedry Hi­sto­rii Sz­tu­ki i Fi­lo­zofii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu. Pro­wa­dzi za­ję­cia z hi­sto­rii i teo­rii sztu­ki, hi­sto­rii ma­lar­stwa oraz se­mi­na­ria prac teo­retycz­nych.
Au­tor­ka roz­pra­wy 'Pol­ska i­lu­stra­cja książ­ko­wa 1950-1980. Ar­ty­stycz­ne kre­acje i re­ali­zacje' (2007) wy­da­nej jako 'Sta­cja Ilu­stra­cja' (2008) i książ­ki 'Mi­chał Ję­drze­jew­ski' (2011). Pu­bli­ko­wa­ła m.in. na ła­mach cza­so­pism „Quart”, „For­mat”, „Dy­skurs”, „Rita Baum”.
Współ­pra­cu­je m.in. z Ga­le­rią Miej­ską we Wro­cła­wiu, Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tury i Bun­krem Sz­tu­ki w Kra­ko­wie. Sty­pen­dyst­ka Tri­nity Col­le­ge Du­blin (2011), człon­ki­ni Pol­skiej Sek­cji IBBY, ju­ror­ka w o­gól­nopol­skim kon­kur­sie „Książ­ka Roku”.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem