Konkurs DOBRE STRONY na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży

Organizatorem Konkursu DOBRE STRONY towarzyszącego Targom Książki dla Dzieci i Młodzieży jest Wrocławski Dom Literatury. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę wydaną po raz pierwszy w języku polskim w czasie roku poprzedzającego jej przyznanie. Celem Konkursu jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży do lat 16. W 2017 roku organizatorzy wprowadzili w konkursie DOBRE STRONY zmianę. Od tego roku książki będą oceniane w dwóch kategoriach: książka dla dzieci i książka dla młodzieży. Jury w każdej z tych kategorii najpierw wskaże do pięciu nominacji, by finalnie przyznać nagrody główne. Obie nagrody główne będą równorzędne i wyniosą po 20.000 PLN. Pieniądze otrzymuje wydawca i musi ją przeznaczyć na wydanie kolejnej książki dla dzieci lub młodzieży. Wydawnictwo może zgłaszać swoje książki w obu kategoriach.
Nagrodę otrzymuje wydawca za książkę doskonałą pod względem literackim, plastycznym, merytorycznym i edytorskim. Książki do Konkursu zgłaszają wydawcy.

Nagrodą w Konkursie jest statuetka DOBRE STRONY wykonana przez wrocławska artystkę Ilonę Agatę Brożek oraz ufundowany przez Prezydenta Wrocławia czek na kwotę 20.000 złotych w każdej kategorii. Kwotę tę laureat może przeznaczyć wyłącznie na wydanie kolejnej książki dla czytelników do lat 16. Książkę należy wydać w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – tak, by jej promocja mogła odbyć się w czasie Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej DOBRE STRONY przypadających w najbliższym po otrzymaniu Nagrody roku kalendarzowym.

 
Książki nominowane do nagrody DOBRE STRONY 2018


Laureaci konkursu


JAKUB KROFTA
Jakub Kroftare­ży­ser, autor sce­na­riu­szy te­atral­nych, dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Te­atru Lalek we Wro­cła­wiu, wcze­śniej przez wiele lat dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Te­atru Drak w Hra­dec Kra­lo­ve.
W la­tach 1989-1994 stu­dio­wał re­ży­serię i dra­matur­gię na wy­dzia­le Te­atru Al­ter­na­tyw­nego i Lal­ko­we­go w Aka­de­mii Te­atral­nej (DAMU) w Pra­dze. Pod­czas stu­diów od­by­wał rów­nież staże w USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwe­cji i Fran­cji. Po stu­diach przez dwa lata pra­co­wał jako re­ży­ser pro­gra­mów dla dzie­ci i mło­dzie­ży w radiu w Pra­dze, re­ży­serując słu­cho­wi­ska.
Jako re­ży­ser te­atral­ny za­de­biu­to­wał w 1991 roku w Te­atrze Drak bajką 'Rybak i jego żona' We­ri­cha. Dwa lata póź­niej wyre­ży­serował le­gen­dar­ny już spek­takl 'Spoon River An­tho­logy' na pod­sta­wie wier­szy E.L. Ma­ster­sa w te­atrze De­jvi­ce w Pra­dze. Jego styl łączy e­lemen­ty za­czerp­nię­te z te­atru lal­ko­we­go, te­atru formy i „The­ater clown style”.
Współ­pra­cu­je ze zna­ny­mi cze­ski­mi te­atrami dra­matycz­nymi (Teatr Klic­pe­ro­vo, Ha­di­vadlo, Teatr Na Za­bradli), a także jako re­ży­ser i pe­da­gog za gra­ni­cą (m.in. w USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hong Kongu, Izra­elu, Au­strii i Fin­lan­dii). Do tej pory stwo­rzył bli­sko sie­dem­dziesiąt pro­duk­cji, z któ­rych wiele zdo­by­ło pre­sti­żo­we na­gro­dy i zy­ska­ło u­zna­nie kry­tyki.

KATARZYNA KUJAWA
kustosz i instruktor czytelnictwa dzieci w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu; laureatka nagrody Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2012, członkini Polskiej Sekcji IBBY, a także współautorka książek Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2013 (oraz za lata 2010-2014)opublikowanych przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 

 

PIOTR MŁODOŻENIEC
Piotr Młodożeniecgra­fik, ma­larz, pro­jek­tant, autor fil­mów a­ni­mo­wanych i i­lu­stra­cji książ­ko­wych. W la­tach 1976-1981 stu­dio­wał na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­szawie, naj­pierw ma­lar­stwo w pra­cow­ni prof. Te­resy Pą­gow­skiej, potem sztu­kę książ­ki w pra­cow­ni prof. Ja­nu­sza Stan­ne­go, a dy­plom u­zy­skał w 1981 roku w pra­cow­ni pla­katu prof. Hen­ry­ka To­ma­szew­skiego.
W 1991 roku razem z Mar­kiem Sob­czy­kiem za­ło­żył spół­kę ar­ty­stycz­ną „Za­fry­ki”, firmę pro­jek­tu­ją­cą pla­katy, i­lu­stra­cje, gra­fikę u­żyt­ko­wą. Był także współ­za­ło­ży­cie­lem Sz­ko­ły Sz­tu­ki (1991) miesz­czą­cej się przez kilka lat na pod­da­szu war­szaw­skiej ka­mie­nicy przy ul. Nowy Świat. Sz­ko­ła dzia­łała poza o­fi­cjal­ny­mi struk­tura­mi ar­ty­stycz­nej e­du­ka­cji.
W 1993 roku o­trzy­mał Grand Prix na Fe­sti­wa­lu Pla­katu w Chau­mont, w 1998 roku srebr­ny medal na 16. Mię­dzy­na­ro­dowym Bien­na­le Pla­katu w Wi­la­no­wie. Uczest­ni­czył w wielu wy­stawach in­dy­widu­al­nych i zbio­rowych, za­rów­no w kraju, jak i za gra­ni­cą (m.in. w To­ron­to, Ber­li­nie, Nowym Jorku).

ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA
Anita Wincencjusz-Patynahi­sto­rycz­ka sztu­ki, dok­tor nauk hu­ma­ni­stycz­nych, kie­row­nik Katedry Hi­sto­rii Sz­tu­ki i Fi­lo­zofii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu. Pro­wa­dzi za­ję­cia z hi­sto­rii i teo­rii sztu­ki, hi­sto­rii ma­lar­stwa oraz se­mi­na­ria prac teo­retycz­nych.
Au­tor­ka roz­pra­wy 'Pol­ska i­lu­stra­cja książ­ko­wa 1950-1980. Ar­ty­stycz­ne kre­acje i re­ali­zacje' (2007) wy­da­nej jako 'Sta­cja Ilu­stra­cja' (2008) i książ­ki 'Mi­chał Ję­drze­jew­ski' (2011). Pu­bli­ko­wa­ła m.in. na ła­mach cza­so­pism „Quart”, „For­mat”, „Dy­skurs”, „Rita Baum”.
Współ­pra­cu­je m.in. z Ga­le­rią Miej­ską we Wro­cła­wiu, Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tury i Bun­krem Sz­tu­ki w Kra­ko­wie. Sty­pen­dyst­ka Tri­nity Col­le­ge Du­blin (2011), człon­ki­ni Pol­skiej Sek­cji IBBY, ju­ror­ka w o­gól­nopol­skim kon­kur­sie „Książ­ka Roku”.

KATARZYNA STOPARCZYK
Katarzyna Stoparczykau­tor­ka ksią­żek dla dzie­ci, a także sce­na­riu­szy spek­ta­kli te­atral­nych, mię­dzy in­ny­mi cyklu „Zorka Dziew­czyn­ka z Gwiazd” re­ali­zo­wanego w sali kon­cer­towej im. W. Lu­to­sław­skie­go w War­szawie. Dzien­nikar­ka ra­dio­wa i te­lewi­zyj­na (ra­dio­wa Trój­ka, TVP 1). W ra­dio­wej Trój­ce stwo­rzy­ła au­dy­cję „Dzie­ci wie­dzą le­piej”. Am­ba­sador­ka Fun­da­cji Wro­cław­skie Ho­spi­cjum dla dzie­ci, Pro­gra­mu Pow­szech­nej Dwu­ję­zycz­no­ści „Dwu­ję­zycz­ne Dzie­ci”, a także Fun­da­cji ABC XXI Cała Pol­ska Czyta Dzie­ciom.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem