O targach

W 2019 roku Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony połączyły się w jedno wydarzenie z Wrocławskimi Targami Dobrych Książek, dzięki czemu w grudniu odbywa się jeszcze większe święto literatury oferujące bogaty program spotkań i warsztatów zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży Dobre Strony przez dziewięć lat odbywały się na prze­ło­mie maja i czerw­ca, łą­cząc się z ob­choda­mi Dnia Dziec­ka, natomiast od 2019 zostały połączone w jedno wydarzenie z Wrocławskimi Targami Dobrych Książek, tradycyjnie odbywającymi się w grudniu. Głów­ny­mi ad­re­satami im­pre­zy są dzie­ci, mło­dzież, ich ro­dzi­cie i na­uczy­cie­le. Pierw­sza e­dy­cja Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży miała miej­sce w 2009 roku. 

Dobrym Stronom przez lata to­wa­rzy­szył bo­ga­ty pro­gram, w któ­rym można było zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Tar­gi to także pre­sti­żo­wa Nagroda Dobre Strony dla wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci. Na­gro­da przyznawana jest za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce i wynosi 20.000 PLN. Nagroda jest u­fun­do­wa­na przez Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia i musi zo­stać prze­zna­czo­na na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników. Od 2019 roku Nagroda Dobre Strony wręczana będzie w grudniu podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek.

Przez ostatnie sześć lat sta­łym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów Dobre Stro­ny był ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży "A to moja bajka właśnie..." na napisanie au­tor­skiej bajki lub baśni. Lau­re­aci otrzymywali dy­plo­my oraz na­gro­dy rze­czo­we, a ich bajki wy­da­wane były w po­sta­ci książ­ki pt. A to moja bajka wła­śnie…

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem