A to moja bajka właśnie…

Od sześciu lat stałym elementem programu Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży "Dobre Strony" jest także ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży „A to moja bajka właśnie…” na napisanie autorskiej bajki lub baśni.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem – w 2016 roku nadesłano ponad 6000 prac! Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich bajki zostają wydane w postaci książki pt. „A to moja bajka właśnie…”, która ma premierę rok później podczas kolejnej edycji targów.

Nagrodą Główną w każdej z kategorii wiekowych są wakacje: 12-dniowy pobyt w Zamku w Gniewie (woj. pomorskie) w terminie 24.07 – 04.08.2017 na kolonii Szkoła Czarodziejów lub Szkoła Tropicieli Queverton (do wyboru przez zwycięzcę). Nagroda obejmuje: noclegi, wyżywienie, udział w zajęciach i imprezach, pakiet uczestnika. Nagroda nie obejmuje: kosztów transportu oraz wycieczek fakultatywnych.
Szkoła Czarodziejów / Szkoła Tropicieli Queverton to kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, fanów literatury i filmu fantasy, organizowane w polskich zamkach i pałacach. Queverton to „rzeczywista kraina fantasy”, posiadająca własne legendy, terytorium, bohaterów. Program kolonii posiada szeroki wachlarz zajęć i fabularyzowanych imprez wieczornych, których tematyka zaczerpnięta jest z najbardziej popularnych wśród dzieci i młodzieży książek i filmów (Harry Potter, Władca Pierścieni, Zwiadowcy, Opowieści z Narni itp.).
Sponsor: QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
www.szkolaczarodziejow.pl, www.szkolatropicieli.pl

 

Re­gu­la­min kon­kursu 'A to moja bajka wła­śnie...'

 1. Wrocławski Dom Literatury – organizator 8. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY o­gła­sza szóstą edycję ogólnopolskiego kon­kursu „A to moja bajka wła­śnie...” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
 2. Prace w for­mie e­lek­tro­nicz­nej na­le­ży prze­słać do 10 kwietnia 2017 r. na adres Or­ga­ni­zatora (patrz punkt 6).
 3. Jury o­ce­nia­jąc prace weź­mie pod uwagę: u­mie­jęt­ność za­sto­sowania kon­wen­cji bajki i baśni, o­ry­gi­nal­ność i po­praw­ność ję­zy­ko­wą.
 4. Na­gro­dami w kon­kursie „A to moja bajka wła­śnie…” są:
  – Nagroda Główna: w każdej z kategorii wiekowych 12-dniowy pobyt w Zamku w Gniewie (woj. pomorskie) w terminie 24.07–04.08.2017 na kolonii Szkoła Czarodziejów lub Szkoła Tropicieli Queverton (do wyboru przez zwycięzcę). Nagroda obejmuje: noclegi, wyżywienie, udział w zajęciach i imprezach, pakiet uczestnika. Nagroda nie obejmuje: kosztów transportu oraz wycieczek fakultatywnych,
  – czytniki e-book,
  – opublikowanie tekstów laureatów we wspólnej książce wydanej przez Wrocławski Dom Literatury.
 5. Celem Kon­kursu jest pro­mocja czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku szkolnym: pod­sta­wowym i gim­na­zjal­nym (do lat 16).
 6. Prace na­le­ży wy­słać pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną (konkurs-bajka@domliteratury.wroc.pl) z in­for­ma­cją w te­ma­cie: Kon­kurs – „A to moja bajka wła­śnie” i podać nazwę szko­ły.
  Wa­run­kiem u­czest­nic­twa w kon­kursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu swo­imi da­nymi:
  a) imię i na­zwi­sko,
  b) wiek,
  c) klasa,
  d) nr szko­ły,
  e) imię i na­zwi­sko wy­cho­waw­cy klasy lub nauczyciela języka polskiego,
  f) telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia oraz do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 7. Wa­run­kiem przy­ję­cia pracy jest za­miesz­czenie klau­zuli „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rzanie moich da­nych o­sobowych w celu re­ali­zacji o­bec­nego i przy­szłych pro­ce­sów kon­kursowych zgod­nie z Usta­wą o o­chronie da­nych o­sobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
 8. Bajka lub baśń nie może prze­kro­czyć 6 ty­się­cy zna­ków (ze spacjami).
  Z u­działu w Kon­kursie wy­klu­cza się u­czniów, któ­rych ro­dzi­ce lub człon­kowie ro­dzin są:
  a) pra­cow­ni­kami Wrocławskiego Domu Literatury,
  b) człon­ka­mi Jury,
  c) or­ga­ni­zatorami bio­rą­cy­mi bez­po­śred­ni u­dział w przy­go­towa­niu i pro­wa­dze­niu Kon­kursu.
 9. Uro­czy­ste o­głosze­nie wy­ni­ków Kon­kursu „A to moja bajka wła­śnie” na­stą­pi podczas 8. Wrocławskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY w czerwcu 2017 roku.
 10. Bajki muszą być o­ry­gi­nal­ne i au­tor­skie. Wszyst­kie prace ko­piowa­ne z sieci będą dys­kwa­li­fiko­wane.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych publikacjach.
 12. Po­sta­nowie­nia koń­cowe:
  a) Re­gu­la­min ni­niej­szego Kon­kursu jest w biu­rze Wrocławskiego Domu Literatury, przejście Garncarskie 2, 50-107 Wro­cław oraz na stro­nie in­ter­neto­wej www.domliteratury.wroc.pl.
  b) Or­ga­ni­zator za­strze­ga sobie prawo zmia­ny Re­gu­la­minu, je­żeli nie wpły­nie to na zmia­nę wa­run­ków u­czest­nic­twa w Kon­kursie.
  c) W spra­wach nie­uregulo­wa­nych ni­niej­szym Re­gu­la­minem za­sto­sowanie znaj­dą od­powied­nie prze­pi­sy Ko­dek­su Cy­wil­ne­go.
  d) Na­de­słane na Kon­kurs dane o­sobowe u­czest­ni­ków będą prze­twa­rzane przez Or­ga­ni­zatora w ce­lach mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z Kon­kursem oraz wy­ni­ka­ją­cych z u­sta­wy o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych (Dz. U. 06.90.631), a w szcze­gól­no­ści w celu o­pu­bli­kowa­nie wy­ni­ków Kon­kursu.
  e) Dane o­sobowe u­czest­ni­ków Kon­kursu będą chro­nione zgod­nie z Usta­wą o Ochro­nie Da­nych Oso­bowych (DZ. U. 02.101.926). Uczest­nikowi przy­słu­guje prawo wglą­du do swo­ich da­nych o­sobowych oraz ich po­pra­wiania.
  f) Prze­sy­ła­jąc zgło­sze­nie za po­śred­nic­twem pocz­ty e­lek­tro­nicz­nej, Uczest­nik po­twier­dza, że wy­ra­ża zgodę na za­sady Kon­kursu za­war­te w ni­niej­szym Re­gu­la­minie.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem