Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze: literatura prześladowana

W trzeci czwartek marca zapraszamy na wyjątkową odsłonę cyklu „Trzy czwarte”. Kasia Janusik (koordynatorka sieci ICORN we Wrocławiu) i Irek Grin (wydawca, kurator programu literackiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) zaprosili do rozmowy dwójkę pisarzy z Bliskiego Wschodu. Kholoud Charaf z Syrii i Umar Abdul-Nasser z Iraku przybyli do Polski jako stypendyści Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), która oferuje bezpieczne miejsce artystom prześladowanym w ojczyznach za ich twórczość.

[scroll down for English]

Kholoud i Umar opowiedzą m.in. o swojej twórczości w kontekście skomplikowanych biografii i zawiłych życiowych ścieżek, które – w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia – zawiodły ich aż do Polski. Jeśli chcecie usłyszeć o tym, jak wygląda tworzenie literatury w miastach niszczonych przez bomby, lub co oznacza bycie prześladowanym przez tzw. państwo islamskie (ISIS), koniecznie przyjdźcie w czwartek 15 marca do Prozy.

Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji AIR Wro Talks 3.0 organizowanej przez Strefa Kultury Wrocław w ramach Programu AIR Wro, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 w Barbara we Wrocławiu.

Partnerem spotkania jest TAURON Polska Energia.

Czas: 15 marca godz. 20:00
Miejsce: Klub PROZA (Przejście Garncarskie 2, II p.)

Kholoud Charaf – syryjska poetka i krytyczka sztuki pochodząca z As-Suwajdy, miasta leżącego w południowej prowincji Syrii. Podjęła studia w Damaszku, które musiała przerwać w wyniku wybuchu wojny. Przed opuszczeniem ojczyzny w 2016 r. wydała książkę poetycką pt. „The Remains of the Butterfly”, która została świetnie przyjęta nie tylko w Syrii, ale i w innych krajach panarabskich. Obecnie pracuje nad książką dokumentującą okrucieństwa wojny w Południowej Syrii.

Umar Abdul-Nasser (ur. 1985) – iracki poeta i muzyk pochodzący z Mosulu. W swojej twórczości często powraca do tematu pokoju. Specjalizuje się w poezji mówionej, wygłaszając własne utwory do akompaniamentu muzycznego. Jest uważany za poetę eksperymentującego, a wiele ze swoich występów publikował w Internecie.

ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia Pisarzy) – istnieje od 2006 roku. Celem programu jest zapewnianie schronienia i udzielanie pomocy oraz zapewnienie przestrzeni twórczej represjonowanym pisarzom – najczęściej ukrywającym się lub objętym zakazem druku w swoim kraju. Miasto członkowskie na dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. Sieć została oficjalnie powołana do życia w 2006 roku i zrzeszała wówczas piętnaście miast. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie sześćdziesiąt pięć miast z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Łacińskiej, a w planach jest rozszerzenie programu na obszar Południowej Afryki, Australii i Azji. W Polsce członkami sieci są trzy miasta: Gdańsk (od 2017 r.), Kraków (od 2011 r.) i Wrocław (od 2015 r.).

 


ENGLISH

Three Quarters. Conversations on Literature: Persecuted Literature

On the third Thursday of March, we invite you to a unique edition of the "Three Quarters” series. Katarzyna Janusik (coordinator of ICORN network in Wrocław) and Irek Grin (publisher, curator of literary programme of the European Capital of Culture Wrocław 2016) invited two writers from the Middle East. Kholoud Charaf from Syria and Umar Abdul-Nasser from Iraq arrived to Poland as resident writers of the International Cities of Refuge Network (ICORN), which offers safe haven for artists persecuted for their work in their homelands.
Kholoud and Umar will talk about their art in the context of their complex biographies and difficult life paths which – in search for a safe refuge – have led them to Poland. If you want to hear how literature is created in towns under bombardment, and what it means to be persecuted by Daesh, come to Proza on Thursday, March 15th.
The meeting accompanies the conference AIR Wro Talks 3.0 organized by Strefa Kultury Wrocław as part of the AIR Wro Programme, which takes place on 15-16 March 2018 at Barbara in Wrocław.
The Partner of the meeting is Tauron Polska Energia.

Time: 15 March at 8:00 pm
Location: PROZA (Przejście Garncarskie 2)

Kholoud Charaf – Syrian poet and art critic from As-Suwayda, a town in the south province of Syria. She started studying in Damascus, but the studies were interrupted by the war. Before leaving her homeland in 2016, she had published a book of poetry "The Remains of the Butterfly”, which gathered great reviews not only in Syria, but also in other Pan-Arab countries. Currently, she’s working on a book documenting the cruelties of war in South Syria.
Umar Abdul-Nasser (born 1985) – Iraqi poet and musician from Mosul. In his work, he often alludes to the idea of peace. He specializes in spoken poetry, live performances with music. He’s considered an experimental poet, and he published many of his works on the Internet.

ICORN (International Cities of Refuge Network) – established in 2006. The aim of the programme is to provide refuge and help, as well as a safe space to work for persecuted writers – usually in hiding or forbidden to publish in their homelands. A member city becomes a home for a selected artist for two years. It provides scholarship, a space for work, an apartment, lessons of the language of a given country and any other necessary help. The network was officially established in 2006 and had fifteen member cities then. Currently, the members are 65 cities from Europe, USA, Canada and Latin America, and the plan is to expand the network to South Africa, Australia and Asia. In Poland, three cities are members of ICORN: Gdańsk (since 2017), Kraków (since 2011) and Wrocław (since 2015).

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem